Podmínky přihlášení

Registrace do soutěže

FotoFest přijímá fotografie bez omezení lokality s vědeckou tématikou z oblasti matematiky, fyziky (vč. realizace fyzikálního experimentu) a informatiky (vč. počítačové grafiky) bez ohledu na žánr. Registrace je zdarma. Přihlášení soutěžního snímku musí provést autor, autorský kolektiv či instituce (např. škola). Stáří soutěžního snímku není omezeno, časové omezení  bude zavedeno však v dalších případných ročnících MFF UK FotoFestu.

Uzávěrka přihlášek je 13. října 2013. Snímky je nutno přihlásit pomocí online formuláře na stránkách fotofest.mff.cuni.cz. Každý soutěžní příspěvek musí být označen příznačným názvem. Náhledový snímek musí mít rozlišení 1600 px, ve formátu jpeg (*.jpg) s vloženým barevným profilem sRGB vč. originálních metadat z fotoaparátu (EXIF), s výjimkou snímků počítačové grafiky. Organizátoři soutěže si vyhrazují právo vyloučit příspěvky bez předání k posouzení Programovému výboru (viz dále) u snímků, které nesplňují zaměření soutěže, jakožto i příspěvky, které nevyhovují níže uvedeným parametrům, nebo příspěvky, které jsou obsahově v rozporu s českou legislativou.

Výběr soutěžních snímků

Každý autor/autorský kolektiv může zaslat do soutěže maximálně 2 samostatné snímky do dané (jedné) kategorie. Autorem/spoluautorem kteréhokoli snímku může být i osoba starší 18 let (např. vyučující z dané instituce).

Mezi postupující snímky do soutěže o ceny – tzv. festivalové vernisáže – vybere Programový výbor zhruba 40-60 snímků ze snímků obdržených do 13. října 2013. Složení Programového výboru bude uvedeno na www stránkách festivalu. Autoři/instituce budou o postupu přihlášeného snímku informováni emailem dle přihlášky nejpozději do 28. října 2013.

Autoři/instituce takto vybraných snímků do festivalové vernisáže budou zároveň vyzváni k zaslání tzv. finální kopie fotografie do 5. listopadu 2013 Pro finální kopie snímku bude po 13. říjnu 2013 vytvořena elektronická aplikace, finální kopie snímku musí být v rozlišení: rozlišení minimálně 300dpi s delší stranou minimálně 3000 px, 8bitový formát tiff, barevný profil sRGB. Pořadatel FotoFestu může přijmout i jiné formáty či kvalitu, ovšem pouze po dohodě – viz Kontakty. Vstup na akci je zdarma.

Vybrané snímky FotoFestu Programovým výborem budou od 28. října 2013 do Dne otevřených dveří, tedy 28. listopadu 2013 veřejně vystaveny na oficiálních stránkách www.mff.cuni.cz/dod či http://fotofest.mff.cuni.cz. Zde proběhne hlasování o Cenu dne otevřených dveří. Snímky vybrané do soutěží budou během FotoFestu též promítány dataprojekcí. Vybrané snímky budou zároveň vystaveny a zpřístupněny ke zhlédnutí veřejnosti v Malé galerii vědeckého obrazu MFF UK, Ke Karlovu 3, a to po dobu cca 2 měsíců od slavnostního vyhlášení.

Soutěžní snímky budou hodnoceny dvěma způsoby:

Podrobnosti o způsobu hodnocení budou uvedeny na příslušné stránce webu soutěže. Porota FotoFestu vybere snímky pro zveřejnění v oficiálním kalendáři MFF UK pro rok 2014 a udělí snímkům zařazeným do festivalové vernisáže ceny za jednotlivé kategorie:

a dále ceny napříč kategoriemi:

Účastí v soutěži nemá soutěžící právní nárok na výhru a nepeněžní ceny nelze ani alternativně plnit či proměnit v penězích. Ceny se předávají během slavnostního vyhlášení výsledků dne 28. listopadu 2013, při nepřítomnosti oceněného autora na slavnostním vyhlášení výsledků pak na základě oboustranné dohody autora s organizátory FotoFestu. Jednotlivé ceny budou blíže specifikovány na www stránkách festivalu.

Právní ustanovení

Účastník FotoFestu 2013 (dále jen „soutěžící“) přihlášením snímku stvrzuje,  že je autorem snímku jako autorského díla (dále jen „snímek“) a že je oprávněn ve smyslu z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorský zákon), s tímto snímkem jako autor svobodně nakládat v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům FotoFestu 2013. Příspěvek nesmí porušovat autorská a osobní práva třetích osob. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže uděluje pořadateli souhlas k bezplatnému užití snímku v souladu s pravidly FotoFestu 2013, zejména souhlasí s tím, aby pořadatel použil snímek pro propagační účely na www stránkách MFF UK a jiných propagačních materiálech pořadatele, souhlasí se zveřejněním snímku u mediálních partnerů pořadatele v tištěných, elektronických a jiných komunikačních médiích, bez omezení území, času a množství. Soutěžící přihlášením snímku do soutěže dále potvrzuje, že má případně řádně vypořádány nároky třetích osob týkající se práv na ochranu osobnosti, osobních údajů a majetku v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy, zejména z.č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (autorským zákonem) a z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákonem o ochraně osobních údajů). Soutěžící přihlášením snímku potvrzuje, že souhlasí bez výhrad s podmínkami uvedenými v pravidlech FotoFestu 2013 (Statut a podmínky přihlášení) a uděluje současně pořadateli nevýhradní časově a místně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby ve smyslu § 12 autorského zákona v rozsahu odpovídajícím účelu, obsahu a cílům FotoFestu 2013. Pořadatel deklaruje, že autorova práva na další použití soutěžního příspěvku nejsou omezena.